Na kościoły zrzućcie się ze swoich

20 grudnia 2014

100 osób prostestowało przed Sejmem w sprawie ostatniego przekazania 16 mln zł na Świątynię Opatrzności Bożej.

Protest zorganizował redaktor naczelny pisma „Liberte!” Leszek Jażdżewski, który zbierał podpisy pod apelem do senatorów, by tę poprawkę odrzucili.

W apelu czytamy:

„Do­to­wa­nie związ­ków wy­zna­nio­wych z pań­stwo­wych fun­du­szy jest sprzecz­ne z pol­skim pra­wem. Jest pu­blicz­ną ta­jem­ni­cą, że ko­lej­ne do­ta­cje Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i sa­mo­rzą­dów, pod po­zo­rem fi­nan­so­wa­nia po­wsta­ją­cych w ŚOB mu­ze­ów, są fak­tycz­nym wspar­ciem bu­do­wy miej­sca kultu. Przy­łą­cze­nie się do tego pro­ce­de­ru usta­wo­daw­cy jest dzia­ła­niem nie­mo­ral­nym i bez­praw­nym. Każe wąt­pić, czy de­cy­zje par­la­men­ta­rzy­stów są po­dej­mo­wa­ne w in­te­re­sie ogółu oby­wa­te­li, czy pod dyk­tan­do naj­bar­dziej wpły­wo­wych grup”.

I dalej:

„Ape­lu­je­my do Pań i Panów se­na­to­rów – na­praw­cie błąd Sejmu i przy­wróć­cie środ­ki pol­skiej kul­tu­rze, spra­wy kultu po­zo­sta­wia­jąc de­cy­zjom fi­nan­so­wym jego wy­znaw­ców”.

Po cholerę potrzebne kolejne świątynie, jak i te, które są pustoszeją. Coraz mnie ludzi chodzi do kościoła.

tagi: , , ,

Napisz odpowiedź